«Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον». Ἰησοῦς Χριστός (Ἰωάν. ιστ΄33).

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

Ἡ μετάνοια: τό πνευματικό λουτρό - Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς 
Ἡ μετάνοια εἶναι ἕνα πνευματικό λουτρό στό ὁποῖο «καθαρίστηκαν» οἱ πιό σημαντικοί δημιουργοί, τῶν πιό σημαντικῶν ἔργων τῶν χριστιανικῶν λαῶν. 

Ὅλοι τους ἐξαγνίστηκαν μέ τή μετάνοια καί γι᾿ αὐτό τό λόγο μποροῦσαν νά βοηθοῦν καί ἄλλους νά ἐξαγνιστοῦν. 

Ὅλοι τους ταπεινώθηκαν μέχρι ἐσχάτου σημείου καί γι᾿ αὐτό τό λόγο ἀνυψώθηκαν μέχρι τά οὐράνια. 

Ὁ ἀριθμός τους εἶναι δύσκολο νά μετρηθεῖ, ὅπως δύσκολο εἶναι νά μετρηθεῖ ἡ μεγαλοσύνη τους. 

Ἡ Ἑκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι θεμελιωμένη πάνω σέ Ἁγίους πού μετενόησαν, ὅπως τά παλάτια εἶναι χτισμένα πάνω σέ λαξεμένες καί ὡραῖες πέτρες. 


Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Ἐπίσκοπος Ἀχρίδος 

Πηγή: Ὁμιλίες καὶ Μελέτη γιὰ τὰ σύμβολὰ καὶ σημεῖα, «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», σελ. 71.